Rangovams

Medienos ruošos srityje su rangovais bendradarbiaujame spręsdami bendras gamybines problemas.

Su Miško darbų rangovų asociacija vystome nuolatinį dialogą dėl LR teisės aktų, reglamentuojančių medienos ruošą bei kitą veiklą valstybiniuose miškuose, tobulinimo. Atsižvelgiant į priimtus sprendimus, teikiami siūlymai dėl taisyklių, tvarkų pakeitimo Aplinkos ministerijai. Taip pat su rangovais diskutuojame dėl medienos ruošos paslaugų atlikimo įkainių kainodaros, atskirų paslaugų techninių specifikacijų, savalaikio paslaugų atlikimo ir kt.

Miškininkystės srityje su rangovais bendraujame želdavietės paruošimo ir priežiūros, miško atkūrimo ir įveisimo, jaunuolynų ugdymo ir retinimo kirtimų, želdinių, žėlinių, medžių kamienų apsaugos, griovių, pakelių, kvartalinių ir ribinių linijų priežiūros, sodmenų transportavimo ir kitais klausimais.

Miško infrastruktūros srityje rangovų pagalba pasitelkiama šiais klausimais: kelių statyba, kelių kapitalinis remontas ar rekonstrukcija bei paprastasis kelių remontas ir priežiūra.

Kaip tapti urėdijos rangovu?

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, skelbiame medienos ruošos ir miškininkystės paslaugų viešuosius pirkimus. Su paslaugų teikėjais, kurie atitinka kvalifikacinius reikalavimus ir kurių pasiūlymai pripažinti laimėjusiais, yra sudaromos paslaugų teikimo sutartys.

Tikrinant tiekėjų kvalifikaciją, pasirinktinai atsižvelgiama į jų:

  1. 1
    Teisę verstis atitinkama veikla
  2. 2
    Finansinį ir ekonominį pajėgumą
  3. 3
    techninį ir profesinį pajėgumą

Kvalifikaciniai reikalavimai dalinai priklauso nuo to, kokioms paslaugoms atlikti rangovas planuoja teikti pasiūlymą.

MŪSŲ PARTNERIAI
LR aplinkos ministerija
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
Vytauto Didžiojo Universitetas
Valstybinė miškų tarnyba
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
Skip to content