Asmens duomenų apsauga

Siekdama apsaugoti valstybės įmonėje Valstybinių miškų urėdijoje (toliau – VMU) tvarkomus asmens duomenis nuo praradimo, atskleidimo, sunaikinimo, VMU nemažą dėmesį skiria asmens duomenų saugai užtikrinti ir tinkamoms organizacinėms bei techninėms duomenų saugumo priemonėms įgyvendinti.

Jei turite klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu VMU ir naudojimusi savo teisėmis pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR), prašome kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną raštu, elektroniniu paštu ar telefonu.

VMU duomenų apsaugos pareigūnė Neringa Kaktavičiūtė-Mickienė


TELEFONO NR.

Telefonas 8 614 03969

Duomenų apsaugos pareigūno funkcijos

Vadovaujantis BDAR 39 straipsnio 1 dalimi, duomenų apsaugos pareigūnas VMU atlieka šias užduotis:

  1. Informuoja VMU ir asmens duomenis tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal BDAR ir kitus Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų tvarkymą ir privatumo apsaugą, ir konsultuoja juos šiais klausimais.
  2. Stebi, kaip laikomasi BDAR, kitų Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir privatumo apsaugą, įskaitant pareigų pavedimą, asmens duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų informuotumo didinimą ir kt.
  3. Paprašius konsultuoja dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebi jo atlikimą pagal BDAR 35 straipsnį.
  4. Bendradarbiauja su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija.
  5. Teikia informaciją duomenų subjektams dėl jų asmens duomenų tvarkymo VMU, nagrinėja jų prašymus.

MŪSŲ PARTNERIAI
LR aplinkos ministerija
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
Vytauto Didžiojo Universitetas
Valstybinė miškų tarnyba
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
Skip to content