Administracinė informacija

Apie mus

Valstybinių miškų urėdija įkurta 2018 m., įgyvendinus valstybinių miškų ūkio pertvarką ir apjungus 42 urėdijas. Dabar įmonę sudaro 26 regioniniai padaliniai su 337 girininkijomis.

Įmonės savininkė yra valstybė. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

Misija, vizija ir vertybės

Vizija
Atsakinga gamtai ir žmogui įmonė, kurianti didžiausią ekologinę, ekonominę ir socialinę naudą visuomenei, gerosios praktikos pavyzdys ir įkvėpimo šaltinis.

Misija gamtai
Aktyviai prisidėti prie Lietuvos miškingumo didinimo, biologinės įvairovės ir miško ekosistemų išsaugojimo bei klimato kaitos švelninimo.

Misija visuomenei
Atsakingai valdyti patikėtą valstybės turtą – Lietuvos miškus, puoselėti jį ateities kartoms, užtikrinti prieinamumą ir vertę visuomenei.

Misija darbuotojams
Skatinti socialiai atsakingą elgesį, būti stabiliu ir patikimu darbdaviu visuose Lietuvos regionuose.

Vertybės
Skaidrumas, atvirumas, išmintis, dėmesys žmogui, meilė gamtai.

Skaidrumas, atvirumas, išmintis, dėmesys žmogui, meilė gamtai
Prioritetinis Valstybinių miškų urėdijos tikslas – užtikrinti, kad valstybiniai miškai būtų prižiūrimi, tvarkomi ir saugomi pagal darnaus miškų ūkio principus, tarpusavyje derinant ekonomines, ekologines ir socialines miškų funkcijas.

Įmonės įstatai

Finansinės ataskaitos

Darbo užmokestis

* 2020 m. II ketvirtį įskaičiuota darbuotojų metinė premija už 2019 metus
** 2020 m. III ketvirtį direktoriui ir 2 direktoriaus pavaduotojams/funciniams vadovams įskaičiuota skatinamoji premija už 2019 metus.

* 2019 m. II ketvirtį įskaičiuota direktoriaus ir pavaduotojų metinė premija už 2018 metus

** 2019 m. gruodžio mėn. paskirti 3 direktoriaus pavaduotojai

*** Įskaičiuota specialistų / darbininkų metinė premija už 2018 metus

* VĮ VMU direktorius buvo paskirtas 2018 m. kovo 19 d.

** Vykdant įmonės reorganizaciją 42 regioniniai padaliniai apjungti į 26 (Šilutės ir Tauragės regioniniams padaliniams vadovauja laikini vadovai)

Pateikiamas valdybos narių atlygis už darbą įmonės valdyboje (aritmetinis vidurkis per mėnesį)

Atlyginimų politika

Norime būti nepakeičiamu darbdaviu esamiems darbuotojams, bei tapti patraukliu darbdaviu jauniems specialistams. Mums svarbu užtikrinti, kad:

 • tas pačias pareigas užimantys darbuotojai gautų vienodą atlyginimą;
 • darbuotojai būtų motyvuoti prisidėti prie įmonės tikslų įgyvendinimo;
 • turėtume vieningą darbo užmokesčio reglamentavimą,
 • darbo apmokėjimas būtų teisingas;

Todėl veikloje naudojame VĮ VMU sukurtą bei Profesinių sąjungų jungtinės atstovybės patvirtintą darbo užmokesčio sistemą bei nuolat stebime darbo užmokesčio rinką ir kasmet dalyvaujame Korn Ferry tyrime.

Pagal sistemą visas pareigybes priskiriame tam tikram lygiui (lygis priklauso nuo pareigybei reikalingų žinių, problemų sprendimo sudėtingumo lygio ir atsakomybės srities), nuo kurio priklauso bazinio darbo užmokesčio dydis. Jį taikome visiems tos pareigybės darbuotojams neatsižvelgiant į geografinę padėtį Lietuvoje, darbuotojo patirtį ar gamtines darbo sąlygas.

Norėdami skatinti darbuotojus tobulintis ir siekti karjeros, prie bazinio darbo užmokesčio, atsižvelgiant į kompetenciją, nustatome individualią darbo užmokesčio dalį. Šią dalį nustatome kiekvienam darbuotojui asmeniškai, atsižvelgdami į jo darbo patirtį, žinias, įgūdžius ir gebėjimus tinkamai atlikti darbą.

Įmonės regioniniai padaliniai yra skirtingo dydžio ir vykdo skirtingos apimties gamybos darbus, todėl prie bazinio darbo užmokesčio kartais skiriame individualią darbo užmokesčio dalį už regioninio padalinio veiklos apimtis ir ypatumus. Šią dalį skiriame tam tikrai konkretaus regioninio padalinio darbuotojų grupei.

Visi trys minėti dydžiai sudaro konkretaus darbuotojo pastovųjį darbo užmokestį.

Prie pastovaus darbo užmokesčio darbuotojui gali būti skiriama kintamoji darbo užmokesčio dalis, kuri skaičiuojama nuo bazinio darbo užmokesčio ir priklauso nuo darbuotojo asmeninių veiklos rezultatų, konkretaus regioninio padalinio veiklos rezultatų ir nuo visos Įmonės veiklos rezultatų. Jeigu skiriame kintamąją darbo užmokesčio dalį, tai darome kartą metuose.

Už darbą poilsio dieną, švenčių dieną, darbą naktį bei viršvalandinį darbą skiriame priemokas LR DK nustatyta tvarka. Darbuotojui taip pat gali būti skiriama priemoka už ypatingai gerus veiklos rezultatus ar išskirtinius pasiekimus, siūlomas naujoves darbdavio veiklai gerinti ir priemones turtui ir lėšoms efektyviai panaudoti.

Įmonėje dirbantiems darbininkams, kurių atlygis priklauso nuo darbų pobūdžio, mokame pastovų arba pagal vienetinį (tarifinį) įkainį apskaičiuojamą darbo užmokestį.

Paskatinimai ir apdovanojimai

VĮ VMU skatiname bendruomeniškumu pagrįstą kultūrą:

Kasmet vyksta „Metų darbuotojų apdovanojimai“, kurių metu išrenkame 26 regioninių padalinių metų darbuotojus. Šių apdovanojimų metu dėkojame įvairių pareigybių darbuotojams už jų atsidavimą darbui bei VĮ VMU vertybių puoselėjimą.

Įvertinę pasiektus metinius tikslus, apdovanojame penkis geriausią rezultatą pasiekusius regioninių padalinių vadovus.

Vertiname darbuotojų lojalumą bei atsidavimą darbui, todėl tarpinį bei apvalųjį darbo stažą švenčiantys darbuotojai yra sveikinami ir motyvuojami skatinamosiomis dovanomis. Su pensinio amžiaus sulaukusiais darbuotojais atsisveikiname įteikdami unikalias vardines statulėles.

Kasmet yra organizuojami jau tradicija tapę renginiai bei akcijos: Vasaros bei Kalėdų šventės, komandos formavimo renginiai, Pyragų diena, Miškininko diena, Miškasodis ir kiti švenčių minėjimai. Į organizuojamus vidinius Įmonės renginius siekiame įtraukti ne tik darbuotojus, bet ir jų šeimas.

Kiekvienais metais artėjančių mokslo metų proga darbuotojų vaikams dovanojame mokyklinių prekių krepšelį.

Rūpindamiesi darbuotojų sveikata, kasmet suteikiame galimybę skiepytis.

Įmonės viduje skatiname darbuotojų ugdymą bei tobulėjimą, todėl suteikiame galimybę įvairių pareigų darbuotojams kelti kvalifikaciją vidiniuose bei išoriniuose mokymuose. Darbuotojai įgiję aukštąjį išsilavinimą yra apdovanojami skatinamosiomis dovanomis.

Sveikiname ir drauge su darbuotojais džiaugiamės jų gyvenime svarbiais įvykiais: gimimo dienos, sutuoktuvių, šeimos pagausėjimo ir kitomis progomis.

Kiekvieną mėnesį darbuotojai yra skatinami už pasiūlytas inovatyvias idėjas, problemų sprendimo būdus ir kt.

Tarnybiniai automobiliai

Duomenys apie VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių naudojamus tarnybinius lengvuosius automobilius.

Viešieji pirkimai

Vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 2 dalimi, Perkančiosios organizacijos privalo motyvuoti savo sprendimą neatlikti pirkimo naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis, tai patvirtinantį dokumentą paskelbti pirkėjo profilyje ir jį saugoti kartu su kitais pirkimo dokumentais VPĮ 97 straipsnio numatyta tvarka.

Skelbimai

VĮ Valstybinių miškų urėdijos aukcionų skelbimai apie nenukirstą mišką

Šiuo metu informacijos nėra.

Administracija

Anykščių regioninis padalinys                           

Biržų regioninis padalinys      

Druskininkų regioninis padalinys                     

Dubravos regioninis padalinys

Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos Dubravos regioninio padalinio nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pakartotinis pardavimas viešame prekių aukcione 

Ignalinos regioninis padalinys 

Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos Ignalinos regioninio padalinio nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimas pakartotiniame viešame prekių aukcione    

Joniškio regioninis padalinys

Jurbarko regioninis padalinys         

Kazlų Rūdos regioninis padalinys                     

Kretingos regioninis padalinys                          

Kuršėnų regioninis padalinys

Mažeikių regioninis padalinys                           

Nemenčinės regioninis padalinys                    

Panevėžio regioninis padalinys                        

Prienų regioninis padalinys   

Radviliškio regioninis padalinys

Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos Radviliškio regioninio padalinio nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimas viešame prekių aukcione

Raseinių regioninis padalinys

Rokiškio regioninis padalinys

Šakių regioninis padalinys    

Šalčininkų regioninis padalinys                         

Šilutės regioninis padalinys   

Švenčionėlių regioninis padalinys                   

Tauragės regioninis padalinys                           

Telšių regioninis padalinys

Trakų regioninis padalinys     

Ukmergės regioninis padalinys      

Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos Ukmergės regioninio padalinio nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimas viešame prekių aukcione

Varėnos regioninis padalinys

 

VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioniniai padaliniai organizuoja žemės, skirtos naujiems miškams įveisti, pirkimo procedūras. Įsigytoje žemėje numatoma įveisti naujus miškus, tokiu būdu padidinant šalies miškingumą, ir juose vykdyti kompleksinę miškų ūkio veiklą.

Perkant žemę, vadovaujamasi Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Detalias pirkimo procedūras reglamentuoja regioninių padalinių vadovų patvirtinti Žemės, skirtos naujiems miškams įveisti, pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų aprašai. Pirkimą organizuoja ir vykdo perkančiosios organizacijos sudaryta Žemės, skirtos naujiems miškams įveisti, pirkimo komisija. Skelbimai apie žemės pirkimą skelbiami ir pirkimo procedūros vykdomos kiekvieną metų ketvirtį.

Pagrindiniai reikalavimai perkamai žemei:

 • perkamas privačios žemės sklypas turi būti suformuotas atlikus jo kadastrinius matavimus;
 • jeigu privačios žemės sklypas ribojasi su valstybinės reikšmės mišku, kurį patikėjimo teise valdo perkančioji organizacija, jis turi būti ne mažesnis kaip 1 ha ploto;
 • jeigu privačios žemės sklypas nesiriboja su valstybinės reikšmės mišku, kurį patikėjimo teise valdo perkančioji organizacija, jis turi būti ne mažesnis kaip 3 ha ploto;
 • prie privačios žemės sklypo turi būti fiziškai įmanoma privažiuoti bendrojo naudojimo keliu arba naudojantis sklypui nustatytu kelio servitutu;
 • privačios žemės sklype turi būti leidžiama ir galima įveisti mišką (privačios žemės sklypui išduotas leidimas įveisti mišką ne miško žemės sklype ir kt.);
 • jeigu privačios žemės sklype yra neželdintinų plotų, jie turi sudaryti ne daugiau kaip 30 proc. bendro privačios žemės sklypo ploto;
 • jeigu privačios žemės sklype yra mišku apaugusios žemės, ji turi sudaryti ne daugiau kaip 50 proc. bendro privačios žemės sklypo ploto;
 • pagrindinė privačios žemės sklypo žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio arba kita, kurios pagal teisės aktus gali būti keičiamos į miškų ūkio.

Žemės sklypą siūlantis parduoti kandidatas turi pateikti 1 ha vidutinę pradinę kainą ir viso privačios žemės sklypo ploto bendrą pradinę kainą eurais. Pasiūlymai vertinami ir pasiūlymų eilė sudaroma pagal parduodamo privačios žemės sklypo 1 ha mažiausios kainos kriterijų. Vieno pirkimo metu numatoma įsigyti vieną privačios žemės sklypą. Privačios žemės sklypo įsigijimo valstybės nuosavybėn kaina negali daugiau kaip 10 procentų viršyti rinkos vertės, nustatytos atlikus individualų turto vertinimą Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatyta tvarka (individualaus turto vertinimo paslaugas užsako perkančioji organizacija). Kadangi privačios žemės sklypą numatoma įsigyti valstybės nuosavybėn, sprendimą įsigyti valstybės nuosavybėn privačios žemės sklypą ir sudaryti žemės pirkimo sutartį priima Nacionalinės žemės tarnybos vadovas arba jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas.

Žemės, skirtos naujiems miškams įveisti, pirkimų dokumentai.

Anykščių regioninis padalinys

Pirkimo ekonominis ir socialinis pagrindimas

Pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų aprašas

Skelbimas

Reglamentas

 

Biržų regioninis padalinys

Pirkimo ekonominis ir socialinis pagrindimas

Pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų aprašas

Skelbimas

Reglamentas

 

Dubravos regioninis padalinys

Pirkimo ekonominis ir socialinis pagrindimas

Pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų aprašas

Skelbimas

Reglamentas

 

Ignalinos regioninis padalinys

Pirkimo ekonominis ir socialinis pagrindimas

Pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų aprašas

Skelbimas

Pasiūlymas

Rglamentas

 

Joniškio regioninis padalinys

Pirkimo ekonominis ir socialinis pagrindimas

Pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų aprašas

Skelbimas

Pasiūlymas

Reglamentas

 

Jurbarko regioninis padalinys

Pirkimo ekonominis ir socialinis pagrindimas

Pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų aprašas

Skelbimas

Pasiūlymas

Reglamentas

 

Kazlų Rūdos regioninis padalinys

Pirkimo ekonominis ir socialinis pagrindimas

Pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų aprašas

Skelbimas

Pasiūlymas

Reglamentas

 

Kretingos regioninis padalinys

Pirkimo ekonominis ir socialinis pagrindimas

Pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų aprašas

Skelbimas

Pasiūlymas

Reglamentas

 

Kuršėnų regioninis padalinys

Pirkimo ekonominis ir socialinis pagrindimas

Pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų aprašas

Skelbimas

Pasiūlymas

 

Mažeikių regioninis padalinys

Pirkimo ekonominis ir socialinis pagrindimas

Pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų aprašas

Skelbimas

Pasiūlymas

Reglamentas

 

Nemenčinės regioninis padalinys

Pirkimo ekonominis ir socialinis pagrindimas

Pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų aprašas

Skelbimas

Pasiūlymas

 

Panevėžio regioninis padalinys

Pirkimo ekonominis ir socialinis pagrindimas

Pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų aprašas

Skelbimas

Pasiūlymas

Reglamentas

 

Prienų regioninis padalinys

Pirkimo ekonominis ir socialinis pagrindimas

Pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų aprašas

Skelbimas

Pasiūlymas

Reglamentas

 

Radviliškio regioninis padalinys

Pirkimo ekonominis ir socialinis pagrindimas

Pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų aprašas

Skelbimas

Pasiūlymas

Reglamentas

 

Raseinių regioninis padalinys

Pirkimo ekonominis ir socialinis pagrindimas

Pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų aprašas

Skelbimas

Pasiūlymas

Reglamentas

 

Rokiškio regioninis padalinys

Pirkimo ekonominis ir socialinis pagrindimas

Pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų aprašas

Skelbimas

Pasiūlymas

Reglamentas

 

Šakių regioninis padalinys

Pirkimo ekonominis ir socialinis pagrindimas

Pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų aprašas

Skelbimas

Pasiūlymas

 

Šalčininkų regioninis padalinys

Pirkimo ekonominis ir socialinis pagrindimas

Pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų aprašas

Skelbimas

Pasiūlymas

Reglamentas

 

Šilutės regioninis padalinys

Pirkimo ekonominis ir socialinis pagrindimas

Pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų aprašas

Skelbimas

Reglamentas

Pasiūlymas

 

Švenčionėlių regioninis padalinys

Pirkimo ekonominis ir socialinis pagrindimas

Pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų aprašas

Skelbimas

Reglamentas

 

Tauragės regioninis padalinys

Pirkimo ekonominis ir socialinis pagrindimas

Pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų aprašas

Skelbimas

Pasiūlymas

Reglamentas

 

Telšių regioninis padalinys

Pirkimo ekonominis ir socialinis pagrindimas

Pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų aprašas

Skelbimas

Pasiūlymas

Reglamentas

 

Trakų regioninis padalinys

Pirkimo ekonominis ir socialinis pagrindimas

Pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų aprašas

Skelbimas

Pasiūlymas

Reglamentas

 

Ukmergės regioninis padalinys

Pirkimo ekonominis ir socialinis pagrindimas

Pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų aprašas

Skelbimas

Pasiūlymas

Reglamentas

 

Varėnos regioninis padalinys

Pirkimo ekonominis ir socialinis pagrindimas

Pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų aprašas

Skelbimas

Pasiūlymas

Reglamentas

 

Veisiejų regioninis padalinys

Pirkimo ekonominis ir socialinis pagrindimas

Pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų aprašas

Skelbimas

Pasiūlymas

Reglamentas

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Informacija ruošiama

Planavimo dokumentai

Lėšos veiklai viešinti

Informacija ruošiama

MŪSŲ PARTNERIAI
LR aplinkos ministerija
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
Vytauto Didžiojo Universitetas
Valstybinė miškų tarnyba
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
Skip to content